Étkezési nyilatkozat 2020-2021.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2020/21. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok benyújtási határideje: 2020. június 15. A nyilatkozatokon a járványhelyzetre való tekintettel a sajátkezű aláírás begépelve is hiteles.

A szeptember havi díjat 2020. augusztus 24-én és 26-án 8.00-14.00 óráig lehet befizetni az iskolában. Amennyiben a koronavírus-helyzet még fennáll, akkor KIZÁRÓLAG ÁTUTALÁSSAL lehet fizetni.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe.

Pótbefizetésre 2020. szeptember 1-én 7:30-15:00 óráig biztosítunk lehetőséget a Nádasdy F u. 4. szám alatti irodában, amennyiben a vírus-helyzet megszűnik.

 

Tájékoztatom, hogy a jelenleg érvényben lévő általános iskolai étkezési díjak az alábbiak:

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag) :
 – ebéd                415 Ft/adag
– tízórai             145 Ft/adag
– uzsonna          145 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):
 – ebéd                495 Ft/adag
– tízórai             180 Ft/adag
– uzsonna          180 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

  • készpénzzel: havonta 2 alkalommal az iskolában az előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,
  • átutalással: a 10918001-00000129-17550024 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

 

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon tájékoztatást adunk. A térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van pontos adataik megadására, kérjük pontosan töltse ki a mellékelt nyilatkozatot!

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, akkor augusztus 24.!!!

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjék!

 

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző tanítási napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a  06/20/5033995 telefonszámon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában; vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával, ill a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést felső tagozaton ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet vissza kell adni!Az alsó tagozatosok az osztályfőnöknek ill. a konyhára leadott névsor alapján vehetik igénybe az étkezést.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

  1. a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
  2. b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
  3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelési igényű tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2020. őszétől 100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;
  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnésaz étkezési díjat szedő dolgozónak  3 napon belül szíveskedjen jelezni.

 

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ, az Adatkezelési tájékoztató a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található. A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.

Köszönöm együttműködését!

 

Szombathely, 2020. április 20.

 

Imréné Erényi Katalin sk.
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT 2020-2021 – pdf

ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT 2020-2021 – word

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.