Könyvtárunkról

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az
iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont
senki sem lesz tudós még az iskolában sem.”
(Comenius)

konyvtar_017A könyvtár az iskola indulásával azonos időben, 1983-ban kezdte meg működését. Egy iskolai PHARE-pályázat révén 2005-ben sor került a felújítására, kibővítésére, amelynek eredményeként a korábbi 52 négyzetméteres helyiség helyett ma már egy 85 négyzetméteres terem várja az olvasókat. Mindezen felül kialakításra került egy raktárhelyiség is, mely a tankönyvek tárolására szolgál.

Jelenleg a könyvtár több mint 12 000 dokumentummal áll az olvasók rendelkezésére. Az állomány alakítása a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak alapján, folyamatosan és tervszerűen történik.

szépirodalmi gyűjtemény a tanulók személyiségfejlődését, olvasóvá nevelését elősegítő irodalmat, főként antológiákat, házi olvasmányokat, szerzői életműveket, népköltészeti alkotásokat tartalmaz.

konyvtar_014A kézikönyvtár gyűjtőköre a legtágabb. Megtalálhatók benne az általános művelődéshez, az egyes műveltségi területek megismeréséhez szükséges alapdokumentumok, segédkönyvek, alapvető általános és szaklexikonok, enciklopédiák, egy- és többnyelvű szótárak, kronológiák, atlaszok. A kézikönyvek között színfoltként jelennek meg az iskola névadójáról szóló kiadványok.

Az ismeretterjesztő állományrész főleg a tudomány, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű, elméleti és történeti összefoglaló kiadványaiból, a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, az egyes területeket részben vagy egészben bemutató alap- és középszintű segédkönyvekből, ismeretterjesztő művekből áll.

pedagógiai gyűjteményben megtalálhatók a kézikönyvek, a nevelés, az oktatás minden területére kiterjedő módszertani kiadványok, segédkönyvek, az iskola irányításával, működésével kapcsolatos jogszabálygyűjtemények.

tankönyvi állományrész az iskolában használt tartós tankönyvekből, munkafüzetekből, feladatlapokból, segédletekből áll.

konyvtar_010A folyamatos fejlődés eredményeként a könyvtárban egyre nagyobb számban lelhetők fel a nem hagyományos dokumentumoknak minősülő, modern információhordozók, amelyek az oktató-nevelő munkában egyre nagyobb szerephez jutnak. Az állományrészben megtalálhatók a különböző tantárgyak tananyagának szemléltetését, többoldalú bemutatását, könnyebb elsajátítását segítő CD-k és DVD-k – ezek között jelentős hányadot képvisel a komolyzenei gyűjtemény, illetve a több mint 250 db oktatószoftver -, hang- és videokazetták, diafilmek, diapozítivek.

A 9 fajta folyóirat szintén szerves tartozéka a könyvtár állományának. Az időszaki kiadványok gyűjteménye a mindennapi tájékozódást, az általános művelődést segítő lapokat, a szakmai, pedagógiai, tantárgymódszertani, továbbá a tanügyigazgatással és a gazdálkodással kapcsolatos kiadványokat, az ismeretterjesztő, az informatikai és a könyvtári folyóiratokat, a magyar, valamint a nyelvtanulást elősegítő idegen nyelvű gyermek és ifjúsági lapokat, végül, de nem utolsó sorban az iskola történetével kapcsolatos évkönyveket foglalja magába.

A könyvtár a gyűjtemény feltártságával is igyekszik kielégíteni az olvasói igényeket. Az állományban való eligazodás, tájékozódás, a nyilvántartás és a kölcsönzés a Szikla program révén valósul meg.

A könyvtár a működésével kapcsolatban az alábbi célkitűzések kerültek megfogalmazásra:

„a könyvtár sokrétű szolgáltatásaival segítse elő az iskolában folyó nevelő-oktató munkát, az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazottak megvalósulását. Folytasson igényes, a törvényi követelményeknek megfelelő könyvtárpedagógiai munkát. Korszerű infrastruktúrájával tegye lehetővé a hatékony ismeretszerzési és kommunikációs technikák elsajátítását, alkalmazását. Váljon az intézmény információs és dokumentációs központjává. Építsen ki, és működtessen sokoldalú könyvtári kapcsolatrendszert”.

Mindezeknek megfelelően az iskolai könyvtár helyszíne a könyv- és könyvtárhasználati, illetve szaktárgyi óráknak, szakköri foglalkozásoknak, amelyek a tanulókat új tanulási módszerek birtokába juttatják, továbbá motiválják a tanulási folyamatot, és hozzájárulnak a tevékenységalapú, problémamegoldó ismeretelsajátításhoz is.

A könyvtár információs forrásközpontként működve dokumentációs adatbázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt be a tartalomszolgáltatásban, a folyamatosan bővülő ismeretszerzési módszerek tanulmányozásában. Lehetőség van a foglalkozásokon, illetve az egyéni műhelymunkák során az auditív, a vizuális valamint az audiovizuális dokumentumok használatát lehetővé tevő, modern technikai eszközök használatára.

A könyvtárban a tanárok és a tanulók részére tizenegy, Internet-kapcsolattal ellátott számítógép áll rendelkezésre. Ezeken túl projektor, televízió, videó, rádió, DVD, CD-s magnó, diavetítő is hozzájárul a hatékony oktató-nevelő tevékenység folytatásához. A könyvtáros információs és adminisztrációs munkáját szintén a mai kor elvárásainak megfelelően felszerelt számítógép, valamint egy szkenner, egy nyomtató és egy fénymásoló is segíti. Valamennyi eszköz megkönnyíti mind a nevelők, mind a tanulók mindennapi tevékenységét, a tanórákra való felkészülésüket és az önművelődési igényük kielégítését.

Az esélyegyenlőségét a látássérültek számára az olvasógép biztosítja.

A könyvtár a sokoldalú kapcsolatrendszer fenntartása és fejlesztése érdekében gyakran ad otthont iskolai és városi tanulmányi versenyeknek, kulturális rendezvényeknek, megyei és városi szintű, pedagógusoknak szóló programoknak, továbbképzéseknek, tankönyvbemutatóknak.

 A könyvtár nyitva tartása

A könyvtár nyitva tartása a tanítási napokon folyamatos.

A kölcsönzési idő:

Hétfő: 9:00 – 14:00

Kedd 8:00 – 11:00, 12.00 – 15.00

Szerda 10:00 – 15:00

Csütörtök 10:00 – 14:00

Péntek 8:00-14:00